Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektid

 

ESF

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PRÕM tegevuste elluviimine

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.10.2015 – 01.09.2018

Lühikirjeldus:

Lepingu ese on PRÕM alategevuse nr 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ (edaspidi Tegevus) elluviimine.
PRÕM – Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” elluviimiseks“
Pooled (Tartu KHK ja SA Innove) lähtuvad PRÕM tegevuste elluviimisel ja lepingujärgsetes tegevustes haridus- ja teadusministri poolt 05.09.2015 käskkirjast nr 316 (edaspidi PRÕM käskkiri), selle lisast (PRÕM) ja kõigist lepingu kehtivuse ajal tehtud nimetatud käskkirja muudatustest. Lisaks lähtuvad pooled PRÕM tegevuste elluviimisel perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses ja selle rakendusaktides ning juhendis „Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks toetuse taotlejale ja saajale“[1] sätestatust.

Projekti eesmärk:

Töömaailma ja kutseõppe tihedam seostamine. PRÕM tegevusi viiakse ellu lähtuvalt “Ühtekuuluvusfondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna nr 1 “Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturu” EL vahendite kasutamise eesmärgist nr 5 “Õpe- kutse ja kürghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust.

Tegevused:

PRÕM alategevuse nr 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ elluviimine.

Tulemused:

Loodud on uued töökohapõhise õppe õppekohad.

Maksumus: 150 000 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 150 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani (tel 736 1877, e-post: sigrid.tani@khk.ee)

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kutsehariduse maine tõstmine

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.01.2017 – 31.12.2017

Lühikirjeldus:

Panustame põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajate, aga ka üldhariduskoolide õpetajate, lastevanemate ja täiskasvanud elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse kutseõppe eelistest, võimalustest ja erialavalikutest. Toetame kutsehariduse suhtes positiivse hoiaku kujundamist.

Projekti eesmärk:

1) Suurendada Tartu linna ja maakonna ning lähimaakondade põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste teadlikkust kutseõppe võimalustest ja eelistest, suurendada huvi kutseõppe erialade sh vähempopulaarsete erialade) vastu ning kujundada positiivset hoiakut kutseõppes õppimise vastu.
2) Kujundada Tartu linna ja maakonna ning lähimaakondade põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste täiskasvanud suunajate teadlikkust kutseõppe võimalustest ja eelistest ning kujundada positiivseid hoiakuid kutseoskuste kohta.
3) Tõsta esile praktilisi oskusi ja väärtustada meisterlikkust ühiskonnas ning aidata kaasa oskuste aasta sõnumi levitamisele.

Tegevused:

1) Koostöös kõigi Tartu kutseõppeasutustega viime läbi avatud uste päeva “Kutse Tartust” 2017 ja “Kutse Tartust “2018 eesmärgiga populariseerida kutseoskuste omandamist Lõuna-Eesti maakondade põhi- ja keskkoolide õpilastele ja õpetajatele ning tutvustada õppimisvõimalusi kutseõppeasutustes.
2) Koostöös Rajaleidja keskusega aitame kaasa noorte karjäärivalikute avardamisele läbi kaasava FB mängu „Millne tuleviku meister võib sinus peidus olla“  loomise ja levitamise (mängu kontseptsioon lisatud)  ning  tuleviku meistrite suvelaagri korraldamise põhikooli 2. astme õppijatele.
3) Koostöös Eesti Masinatööstuse Liidu ja Tartu ettevõtetega korraldame Metallinädala „Mul on metal sees“, millega tutvustame ja propageerime Tartu põhi- ja keskkooli õpilastele metalli- ja masinatööstuses vajalikke ameteid inspireerides noori valima ettevõtetes nõutud, kuid noorte hulgas mõnevõrra ebapopulaarsemaid erialasid.

Tulemused:

1) Tartu kutseõppeasutuste ühisüritusel „Kutse Tartust“ osaleb kokku 1900 õpilast (Tartu linnast ja maakonnast, Põlva-, Võru-,Valga- ja Jõgevamaalt) ning 100 noorte suunajat. Avalikkus on
kommunikatsiooni kaudu teadvustanud kutseõppeasutuste rolli Tartus ja Lõuna-Eestis.
2) Kampaania „Milline tuleviku meister sinus peidus on?“ reach on 40 000 inimest ja selle kaudu jõutakse 10 000 üldhariduskoolide õpilaseni. Tuleviku meistrite suvelaagris osaleb 40 õpilast.
Kampaania kaudu edastatud sõnum väärtustab praegusi ja tulevasi oskusi.
3) Metallinädala „Mul on metal sees“ raames jõutakse kokku 700 õpilase ja õpetajani Tartu linnas  koolis, kellele on tutvustatud tööstusettevõtetes nõutud oskusi ja erialasid.

Maksumus: 104 716 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 104 716 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK turundus-ja kommunikatsioonijuht Kaire Mets (tel 736 1877, e-post: kaire.mets@khk.ee)

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.09.2016 – 31.08.2017

Lühikirjeldus:

Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes toimingutes ja situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, saada teadlikuks oma erinevate uskumuste soodustavast või piiravast toimest, samuti saada tuge oma isiklikele arusaamadele ja identiteedile.
Käesoleval hetkel Tartu Kutsehariduskeskus ei paku täiendavat keeleõpet eesti keelest erineva emakeelega õppuritele. Alates 2011. a viiakse läbi esmakursuslastele funktsionaalse keeleoskuse test, mille põhjal selekteeruvad välja nõrga keele oskusega eesti keelest erineva emakeelega õpilased. Seoses asjaoluga, et Lõuna-Eestis ei ole võimalik kutseharidust omandada vene õppekeelega õpperühmades, on suurenenud Tartu Kutsehariduskeskuses õpilaste arv, kes vajavad täiendavat eesti keele õpet.

Projekti eesmärk:

1. Täiendava võõrkeele õppe eesmärgiks on õppija toimetulek kultuuriliselt mitmekesises töökeskkonnas ja konkurentsivõime tõstmine tööturul. Võõrkeeleoskus julgustab õpilasi kandideerima välispraktikale ja loob eeldused edukamaks toimetulekuks keelekeskkonnas.
2. Täiendav eesti keele õpe: aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, saada teadlikuks oma erinevate uskumuste soodustavast või piiravast toimest, samuti saada tuge oma isiklikele arusaamadele ja identiteedile.

Tegevused:

Täiendav keeleõpe jaguneb antud projektis:
1. täiendav eesti keele õpe (keelekursus koos talvekooli läbiviimisega)
2. täiendav võõrkeele õpe:
2.1 keelekursused (soome keel, saksa keel, vene keel);
2.2 Euroopa keelte ja kultuuride nädal – 200 osavõtjaga konverents ja 5 töötuba 15 osavaõtjaga teenindusvaldkonna erialadelt;
2.3 ettevõttepraktika koos täiendava vene keele õppega Narvas Kutseõppekeskuses ja kooli praktikaettevõtetes.

Tulemused:

1. Täiendav eesti keele õpe: tulemuste saavutamiseks on täiendava eesti keele õppe kursuse väljatöötamine, mis sisaldab lõimitud keele- ja erialaõpet, nende läbiviimiseks õppematerjalide koostamist, vastava õppekava väljatöötamist ja nende alusel õppetöö läbiviimist.
2. Täiendava võõrkeele õpe: kursused keskenduvad suulisele eneseväljendusoskusele. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab õige kultuurilise suhtumise ning igapäevatööks vajalikud kutsealased teadmised ja oskused enese väljendamiseks valitud võõrkeeles tasemel B1.
3. Jätkusuutlikkuse tagamiseks on kavas korraldada täiendavat keeleõpet järgnevatel aastatel.

Maksumus: 14 916 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 14 916 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õppekorralduse juht Mariann Karja (tel: 736 1870, e-post: mariann.karja@khk.ee)

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktikasüsteemi arendamine Tartu KHK-s

Algus- ja lõpptähtaeg: 03.04.2017 – 31.10.2018

Lühikirjeldus:

Tartu KHK käivitab praktikasüsteemi arendamise projekti, mille eesmärgiks on tõhustada koostööd ettevõtete ja kooli vahel õppetöö läbiviimisel. Projekti raames viime läbi koolitused ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stažeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ettevõtetes, tihendame koostööd partneritega töökohapõhise õppe läbiviimisel viies läbi regulaarseid koostöökohtumisi ning kaasame tunnustatud praktikuid õppetöö läbiviimisesse.

Projekti eesmärk:

Kool ja praktikaettevõtted toimivad koostöös praktikantide juhendamisel ning õppetöö läbiviimisel saavutamaks õppekavas ettenähtud õpiväljundeid.

Tegevused:

1. Tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine (kohustuslik tegevus).
2. Õppuri ja tööandja toetamine praktika ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel.
3. Õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures.
4. Praktikute kaasamine õppetöösse.

Tulemused:

1. Pädevad tööandjate poolsed praktikajuhendajad.
2. Tõhus koostöö õppijate, kooli ja ettevõtete vahel töökohapõhises õppes.
3. Kaasaegsete erialaste oskuste ja teadmistega kutseõpetajad.
4. Huvitavad ja töömaailmaga seostatud tunnid ja praktikumid.

Maksumus: 50 000 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 50 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK koolitusjuht Ülle Antson (tel: 736 1876, e-post: ylle.antson@khk.ee)

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tartu KHK konverents “Kudas meister, nenda töö”

Algus- ja lõpptähtaeg: 03.05.2017 – 19.06.2017

Lühikirjeldus:

Käesolev projekt on välja kasvanud traditsioonilisest (alates aastast 2000) toimuvast kevadkonverentsist, mis on ainus kogu kooli õpetajaskonda haarav õpiüritus. Eelmistel aastatel korraldatud kokkusaamiste (konverents, seminarid, õpitoad jms) tagasisidestamisel on saadud infot, kus paljud osalejad on märkinud vajadust pöörata rohkem tähelepanu uute õpivormide ja ühistöövahendite kasutamisele ning koolidevahelisele koostööle. Ühendamaks Lõuna- Eesti koolide head mõtted laiendame konverentsil osalejate hulka kaasates Liivimaa koolide õpetajaid, mis rikastab ideede ulatust ja koostöö tihenemist. 21. sajandi tehnoloogia kiire arengu ajastu nõuab haridustöötajatele uue metoodikaga konverentsi.

Projekti eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Tegevused:

Ühepäevane konverents algab inspireerivate teemaarendustega mõtteärgitajatelt (Kristjan Otsmann – Tulevikutöö oskused ja ajaplaneerimine 21. sajandil. Mart Noorma – õppimine ja õpetamine 21. sajandil tehnoloogia kiire arengu ajastul). Õpetajate poolt juhitud meistriklassides tegeletakse Liivimaa kutsekoolide parimate praktikate, hetkeolukorra ja tulevikuvisioonidega kaasava hariduse ja muutunud õpikäsituse võtmes. Lisaväärtuseks on erinevate koolide õpetajate kokkutulemise võlu uues kombinatsioonis, uute ideede saamine, inspiratsioon ja tugi üksteiselt.
25 meistriklassi tegutsevad ühes avatud õpiruumis 10-liikmelistes ümarlaudades.
Meistriklasside läbiviimisel ja kokkuvõtete tegemisel kasutatakse nutiseadmeid ning veebipõhiseid ühistöövahendeid.
Õpetajad omandavad praktilisi oskusi tänapäevase tehnoloogia kasutamisel meeskonnatöös, mis aitab ületada igapäevatöö rutiini ja koguda uut energiat.
Konverentsi, kus tuttavate elementide vahel on uudsed seosed, pole Liivimaa kutsekoolides varem korraldatud.

Tulemused:

Projekti läbiviimisega taotletakse, et:
a) konverentsi korraldajad ja meistriklasside juhid saavad kogemuse kolleegide kaasamisest suurürituse tulemuslikul läbiviimisel;
b) muutunud õpikäsituse õpikogukond on saanud väärtusliku ideedekogumi, et muuta koolikultuuri, kaasavat õppeprotsessi, õppetöö korraldust ja õpetaja rolli;
c) projektis osalenud Liivimaa kutsekoolid väärtustavad koostööd, mis aitab muuta õppimise kutsekoolides kaasaegseks.

Maksumus: 3000 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 3000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õppekorralduse juht Mariann Karja (tel: 736 1870, e-post: mariann.karja@khk.ee)

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Õpilaskodu nimekirjad

  Loe edasi »

 • Õppeaasta avaaktus

  Loe edasi »

 • Veel saab kandideerida vabadele õppekohtadele

  Loe edasi »

 • Lõppenud sisseastumisperioodil oli kõige suurem tung raamatupidaja erialale

  Loe edasi »

 • Kutsehariduskeskuse suvine sisseastumisperiood jõuab lõpusirgele

  Loe edasi »

fraktal