Õppimisvõimalused Tartu Kutsehariduskeskuses

Tartu Kutsehariduskeskuse põhiväärtusteks on: meisterlikkus, koostöö, uuenduslikkus, paindlikkus, hoolivus.

Kutseõpe keskhariduse baasil on kutseharidusstandardile ja kutse- või eriala riiklikule õppekavale vastava kutseõppe õppekava alusel toimuv õpe. Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud keskharidus.

Kutsekeskharidusõpe

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus.
 • Õppeaeg vähemalt 3 aastat.
 • Õppekava sisaldab vähemalt 40 õppenädala ulatuses üldharidusaineid.
 • Lõpetamisel lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Kutseõpe keskhariduse baasil

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud keskharidus.
 • Õppeaeg on 0,5 – 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

Kutseõpe põhihariduse baasil

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus.
 • Õppeaeg on 1 – 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

Põhihariduse nõudeta kutseõpe

 • Õpingute alustamisele ei seata haridustasemega seotud piiranguid, kuid kus õppija on vähemalt 17-aastane.
 • Õpitakse kutse omandamiseks vajalikke aineid.
 • Õppeaeg on kuni 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta

Koolipõhine õpe
 • Praktika ettevõttes või asutuses ei ületa poolt õppekava kutseõppe osa kogumahust.
 • Õppetöö toimub viis päeva nädalas auditoorse töö, praktilise töö, praktika ja iseseisva töö vormis
Töökohapõhine õpe (õpipoisiõpe)
 • Praktika ettevõttes või asutuses moodustab vähemalt kaks kolmandikku õppekava kutseõppe osa kogumahust
Täiskoormusega õpe
 • Õppija täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 85%
Osakoormusega õpe
 • Võimalik ainult kutseõppes keskhariduse baasil õppijatele.
 • Õppija täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust summaarselt vähemalt 60%
Sessioonõpe
 • Sessioonõpe on hea võimalus just neile, kes igapäevaselt õppetööl ei saa osaleda.
 • Suur osa on iseseisval tööl ja õppetöö toimub sessioonidena, kas paar päeva nädalas või kord kuus.

Kutseõppes keskhariduse baasil on võimalik õppida ka tasulisel õppekohal

Tasulisel õppekohal õppimine toimub vastavalt Tasulisel õppekohal õppeteenuse osutamise korrale”.

Tasulisel õppekohal õppekulude hüvitamise määrad alates 1.09.2016 (kehtestatud Tartu Kutsehariduskeskuse nõukogu koosoleku nr 3 otsusega nr 3.1, 20.06.2014):

Õppekavarühm Kutseõppe baasmaksumus eurodes Kutseõppe
õppekavarühma koefitsient
Õppeaasta tasu eurodes Semestri tasu eurodes
Kaubandus 1388,00 1,0 1388,00 694,00
Äriteenused 1388,00 1,0 1388,00 694,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 1388,00 1,1 1526,80 763,40
Energeetika ja automaatika 1388,00 1,5 2082,00 1041,00
Mehhaanika ja metallitöötlus 1388,00 1,5 2082,00 1041,00
Transporditehnika 1388,00 1,5 2082,00 1041,00
Puitmaterjalide töötlus 1388,00 1,5 2082,00 1041,00
Tekstiili- ja nahatöötlus 1388,00 1,3 1804,40 902,20
Toiduainetetöötlus 1388,00 1,5 2082,00 1041,00
Ehitus sh teedeehitus 1388,00 1,5/2,5 2082,00/3470,00 1041,00/1735,00
Iluteenindus 1388,00 1,2 1665,60 832,80
Turismi, toitlustus- ja majutusteenindus 1388,00 1,2 1665,60 832,80
Logistika 1388,00 1,1 1526,80 763,40
Märkad veebilehel vigu?