Erasmus+ KA1 õpirändeprojektid

Projektid:


Improving professional competencies through international mobility (HARTA)

Projekti number: VP-16-0075

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.08.2017

Lõpp: 31.07.2019

Lühikirjeldus:

Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse asutusi, kes on olnud edukad kutseharidusvaldkonnas kvaliteetse õpirände pakkumises ja julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja aruandlust, kuid samas jätkuvalt parandada õpirände kvaliteeti.

Projekti eesmärk:

Erasmus+ programmi üks eesmärke on suurendada kvaliteetset õpirännet kutsehariduses ning toetada programmis osalevate riikide nimetatud valdkonna organisatsioonide rahvusvahelistumist.

Tegevused:

Harta kehtivusaja keskel ja viimase õpirändelepingu lõppemise järel peavad kutsehariduse õpirände hartat omavad organisatsioonid esitama Euroopa rahvusvahelistumise strateegia arengu ja harta mõju kohta aruande. 2017-2021 toimuvad õpiränded õpilastele ja haridustöötajatele igal aastal vastavalt SA Archimedese esitatavale taotlusele.

Tulemused:

Projekti tulemusel on kasvanud õpilaste õpimotivatsioon, loodud eeldused väljalangevuse vähenemiseks, praktiktilise õppe korraldamise, juhendamise ja hindamise kvaliteet. Pikkaajalise mõjuna näeme kutsehariduse populariseerimist Eestis, TKHK spetsialistide pädevuse tõusu ning seeläbi võimet koolitada koostöös tööandjatega kvaliteetset ja praktiliste oskustega töötajaid Eesti ettevõtjatele, aidates kaasa “Eesti 2020 strateegia” elluviimisele.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

Märkad veebilehel vigu?