Erasmus+ KA1 õpirändeprojektid

Projektid:


Improving professional competencies through international mobility (HARTA)

Projekti number: VP-16-0075

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.08.2017

Lõpp: 31.07.2019

Lühikirjeldus:

Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse asutusi, kes on olnud edukad kutseharidusvaldkonnas kvaliteetse õpirände pakkumises ja julgustatakse neid edasi arendama oma rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Harta eesmärk on lihtsustada õpirändetoetuse taotlemist ja aruandlust, kuid samas jätkuvalt parandada õpirände kvaliteeti.

Projekti eesmärk:

Erasmus+ programmi üks eesmärke on suurendada kvaliteetset õpirännet kutsehariduses ning toetada programmis osalevate riikide nimetatud valdkonna organisatsioonide rahvusvahelistumist.

Tegevused:

Harta kehtivusaja keskel ja viimase õpirändelepingu lõppemise järel peavad kutsehariduse õpirände hartat omavad organisatsioonid esitama Euroopa rahvusvahelistumise strateegia arengu ja harta mõju kohta aruande. 2017-2021 toimuvad õpiränded õpilastele ja haridustöötajatele igal aastal vastavalt SA Archimedese esitatavale taotlusele.

Tulemused:

Projekti tulemusel on kasvanud õpilaste õpimotivatsioon, loodud eeldused väljalangevuse vähenemiseks, praktiktilise õppe korraldamise, juhendamise ja hindamise kvaliteet. Pikkaajalise mõjuna näeme kutsehariduse populariseerimist Eestis, TKHK spetsialistide pädevuse tõusu ning seeläbi võimet koolitada koostöös tööandjatega kvaliteetset ja praktiliste oskustega töötajaid Eesti ettevõtjatele, aidates kaasa “Eesti 2020 strateegia” elluviimisele.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (+372 7 361 894; andrei.atskasov@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Improving professional competencies through international mobility II (HARTA)

Projekti number: VP-19-0055

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.08.2019

Lõpp: 31.07.2021

Lühikirjeldus:

Kvaliteetselt korraldatud õpirännete tulemusel kasvab õpilaste õpimotivatsioon, tõuseb kutsehariduse maine ning töötajate professionaalne areng. Käesoleva projektiga planeerime kaheks õppeaastaks ~ 300 õpirännet (sh 200 õpilastele ja 100 haridustöötajatele). Viimaste aastate õpilaste küsitlused näitavad, et õpiränded aitavad vähendada väljalangevust ning tõstavad kutsehariduse mainet (teadlikum sisseastuja) ja õpimotivatsiooni (praktiline, paindlik õpe sh välisriikides).

Projekti eesmärk:

Arvestades rahvusvahelistumise strateegia tulemusnäitajaid planeerime käesoleva projektiga järgmiseks kaheks õppeaastaks 2019/2020 õa ja 2020/2021 õa ~223 õpirännet (sh 155-le õpilasele ja 68-le töötajale). Kvaliteetselt korraldatud õpiränded teevad Tartu KHK-st atraktiivse, konkurentsivõimelise ja tunnustatud Euroopa kutseõppeasutuse ja koostööpartneri.

Tegevused:

I. Ettevalmistavad tegevused
Teavitustöö organisatsiooni siseselt projekti rahastamisest ja projekti abil teostatavatest õpirännetest; konkursside korraldamine ja õpirändes osalejate valik; ettevalmistavate tegevuste raames moodustatakse erialaosakondades töörühmad, kes valmistavad ette õpirännete täpse ajakava, sisu ja ülesanded tulenevalt koolitusvajadustest ja õpiväljunditest, mis kooskõlastatakse vastuvõtva partneriga ning allkirjastatakse „Memorandum of Understanding“; osalejate keelelise, kultuurilise ettevalmistuse korraldamine; praktikakohtade leidmine; õpi-ja praktikalepingute sõlmimine.

II. Õpirände läbiviimine
Õpiränne viiakse läbi vastavalt sõlmitud lepingule. Haridustöötajate õpirännete kestus on 3-7 päeva ja õpilaste õpirännete kestus 1-5 nädalat.

III. Praktika tunnustamine ja tulemustest teavitamine
Õpilaste õpiränded tunnustatakse suuremas osas ECVET järgi. Kõik õpirännetes osalevad õpilased ja haridustöötajad peavad blogi.
Osalejad koostavad iseseisva analüüs-esitluse ning tutvustavad õpirände tulemusi (erialalised, kultuurilised, keelelised jm väljundite saavutamise protsessi kirjeldused ja tulemused). Kõigile osalejatele väljastatakse Europassi õpirände tunnistus. Õpirännete tulemuste hindamisel osalevad juhtkond, projektide elluviijad, partnerid ja erialaosakonnad.

Tulemused:

Kavandatavate õpirännete tulemusel on kasvanud õpilaste õpimotivatsioon, loodud eeldused väljalangevuse vähenemiseks. Potentsiaalsete sisseastujate teadlikkus hilisemast rahvusvahelisest õpirände võimalusest tõstab kooli mainet.

Samuti kasvab  õpirännete tulemusel ka töötajate professionaalne areng, mis on oluline nii kooli üldise maine kui ka õppekvaliteedi jaoks.

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Projektijuht/kontaktisik:  Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (+372 7 361 894; andrei.atskasov@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

Märkad veebilehel vigu?