fbpx

Erasmus+ KA2 koostööprojektid

Projektid:


Cooperation of enterprises and vocational schools at the example of energy management for smart factories (Smart Factory)

Projekti number: VP-17-0134

Periood: 15.10.2017 – 14.10.2019

Lühikirjeldus:

Kuna tendents on üha keerulisema ja digitaliseerunud tootmise poole, siis see nõuab ka muutust vastava ala hariduse nõuetes. Ettevõtted nõuavad praktikante, kes on tugevad elektrikutena, mehhatroonikutena ja ka majanduse valdkonnas, kes oskavad salvestada vajalikke andmeid tootmisprotsessi kohta. Veel enam nad peaksid suutma saadud infot arendada ja integreerida seda tehase konteksti. Selle tulemuseks on uued ja keerukamad nõudmised töötajatele.
Selle projekti eesmärk on eeltoodud valdkonnas parandada ettevõtete ja kutsekoolide vahelist praktilist koostööd. Koostöö tulemusel toetatakse kutseõpet ettevõtte spetsiifilise õppe sisuga ja tehniliste eeltingimustega. Lisaks on süvendatud keerukate tehnoloogiate käitlemine ja mõistmine.
Ettevõtete koostöö peaks toimuma riiklikul ja Euroopa tasandil, et võimaldada laiapõhjalist kogemuste vahetust seoses töökohapõhise õppega.

Projekti eesmärk:

Parandada ettevõtete ja kutsekoolide vahelist praktilist koostööd tööstuslikus energia kasutuses.
Tänapäeva keerukate digitaliseeritud tehnoloogiate käitlemine ja mõistmine.
Töökohapõhise õppe propageerimine.
Uute asjakohaste õppematerjalide väljajätöötamine “Industry 4.0” (tööstuse digitaliseerimine) kontekstis.

Tegevused:

1. Kutseõppe õpetamismeetodite uuendamine ja rakendamine.
2. Võrgustike loomine ja koostööde edendamine projekti partnerorganisatsioonide vahel.
3. Riikidevahelise õpetamise, koolituse ja koosõppimise korraldamine projekti eesmärkide saavutamiseks.
4. Tugevdada võtme- ja põhipädevusi. Lisaks laiendatakse kõikide osalejate keeleoskust.

Tulemused:

Projekti tulemused:
– õpetamismeetodite täiustamine,
– teoreetiline ja praktiline õpe,
– iseseisva õppimise kogemus;
– ettevõtete ja koolidevahelise koostöö, meetodite optimeerimine,
– töökohal põhineva õppe algatamine; – koolitus tööstuse kontekstis;
– uute ideede omandamine materjalide väljatöötamiseks;
– energiajuhtimissüsteemidega tegelemine;
– energiasäästu potentsiaalide teadlikkuse suurendamine;
– riikidevaheliste võrkude loomine ja tugevdamine eri tasanditel,
– praktikantide, õpetajate, ettevõtete esindajate kaasamine,
– hõlbustada ettevõtete ja koolide vahelist koostööd.

Juhtpartner: Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabrück Brinkstrasse (Saksmaa)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus;
2. West Nottinghamshire College of Further Education, Mansfield (Suurbritannia);
3. ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” (Itaalia);
4. Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland (Holland).

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Saksamaa rahvusvaheline agentuur
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel: 736 1894, e-post: andrei.atskasov@khk.ee) ja Tartu KHK kutseõpetaja Rando Koks (rando.koks@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Developing effective Information, Advice and Guidance tools to improve VET students retention and success (IAG4VET)

Projekti number: VP-18-0038

Periood:  01.09.2018 – 30.10.2020

Lühikirjeldus:

Rahvusvaheline koostööprojekti eesmärgiks on leida uusi viise kuidas tõhustada tulevaste kutseõpilaste informeerimist ja nõustamist nii sisseastumise eelsel kui järgsel perioodil. Tõhusam kommunikatsioon, kaasaegsete e-lahenduste kasutamine ning professionaalsem nõustamine loovad eelduse õpilaste vastuvõtu- ja sisseelamisprotsessi kvaliteedi paranemisele ning aitab kaasa väljalangevuse vähendamisele ja õppija püsimajäämisele.

Projekti eesmärk:

Rahvusvaheline koostööprojekti eesmärgiks on leida uusi viise kuidas tõhustada tulevaste kutseõpilaste informeerimist ja nõustamist nii sisseastumise eelsel kui järgsel perioodil.

Tegevused:

Korraldatakse 5 koolitustsüklit partnerorganisatsioonide meeskondadele teadmiste tõstmiseks ja kogemuste vahetamiseks, kaardistatakse olemasolevad vastuvõtuprotsessid, piloteeritakse uuendusi ning luuakse metoodiline materjal info- ja nõustamistegevuste läbiviimiseks

Tulemused:

20 koolitatud inimest, piloteeritud uuenduslikke protsesse, loodud ja välja antud metoodiline materjal.

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Partnerid:

1. West Nottinghamshire College (Suurbritannia)
2. Helsinki Business School (Soome)
3. I.I.S. Alessandro Volta (Itaalia)
4. Elektrostrojarska škola Varaždin (Horvaatia)

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes, Eesti
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK turundus-ja kommunikatsioonijuht Kaire Mets (tel: 736 1877, e-post: kaire.mets@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


E-tool for assessing the professional competences of Car Mechanics in the context of EU experience

Projekti number: VP-18-0141

Periood:  01.10.2018 – 31.03.2020

Koduleht: https://projektaivavm.wixsite.com/e-tool-car-mechanics

Lühikirjeldus:

Tegemist on Erasmus+ programmi rahvusvahelise strateegilise koostööprojektiga, millesse on
kaasatud 5 kutseõppeasutust/partnerorganisatsiooni 5-st Euroopa riigist, kus õpetatakse auto erialasid.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on välja töötada tänapäevane ja ühtne Euroopa raamistiku automehaanika hindamise e-seade, mis oleks veebipõhine ja lihtsalt kättesaadav ning kajastaks mitmekülgset autode
kontrollimise, diagnostika ja remonti aspekte. Antud e-seade oleks 7 osaline ja keskenduks auto ülevaatusele, diagnostikale ja hooldusele.

Seade hõlmab visualiseeritud, animeeritud ja videotega toetatud funktsioone, mis teeb sellest selge ja mugava e-seadme, mis sobib nii koolitusteks kui ka eksamiteks või oskuste testimiseks. Sisu mitmekesisus, digitaalsus, kvaliteetne kujundus ja tasuta juurdepääs internetis teeb sellest väärt abivahendi kõikidele Euroopa autotehnikutele asjakohaste ja kvaliteetsete oskuste ja kompetentside arendamiseks.

Tegevused:

Projekti pikkus on 2 aastat. Selle ajaga plaanitakse koos rahvusvaheliste projektipartneritega luua e-seade, korraldada koolitusi, testida seadet praktilises töös, hinnata seadme efektiivsust siseriiklikel valdkonna spetsialistide kohtumistel ja saada neilt eksperthinnanguid, korraldada 5 rahvusvahelist projektikohtumist partnerite juures ning levitada projekti tulemusi huvigruppidele.

Tulemused:

E-seadme loomine, selle täielik käivitamine 2020. aastal ja levitamine Euroopa Liidus. Kavandatav projekt ja selle toode mõjutab positiivselt Euroopa transpordisektorit, tõstab asjaomaste institutsioonide, nende õppurite ja spetsialistide kompetentsi ja suutlikkust. Seadme kasutuselevõtt ja mugav kasutus on kasuks kogu Euroopa kutsehariduse- ja koolitusele transpordi ja automehhaanika valdkonnas. E-tööriist jääb pika aja jooksul kättesaadavaks veebisaidi platvormil. Levitamistegevuste käigus tutvustatakse seda toodet avalikkusele ning tehakse see lihtsalt kättesaadavaks transpordi- ja automehhaanika huvigruppidele (kutseõppeasutused, ettevõtted jne).

Juhtpartner: Vilniaus Automechanikos ir Verslo Mokykla (VAVM)

Partnerid:

1. Centro Integrado de Formación Profesional Someso (Hispaania)
2. Rhein-Maas-Berufskolleg (Saksamaa)
3. Tartu Kutsehariduskeskus
4. Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegija (Leedu)
5. Zespol Szkol Samochodowych im. Tadeusza Tanskiego (Poola)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus + programmi Leedu agentuur
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK kutseõpetaja Margus Ainsalu (margus.ainsalu@khk.ee) ja Tartu KHK kutseõpetaja Ismail Mirzojev (ismail.mirzojev@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Mobility For Vocational Education and Training (MOBVET)

Projekti number: VP-18-0146

Periood:  01.10.2018 – 30.09.2020

Koduleht:mobvet.ut.ee

Lühikirjeldus:

Projekti jooksul valmistatakse ette e-õppe kursus (6 ECTS ehk Euroopa kutsehariduse ainepunkti) kutsehariduse õpetajatele ja õpilastele enne rahvusvahelise õpirände toimumist. Projekti jooksul valmistatakse ette veebipõhine kursus (2018-2019) ning viiakse see läbi (2019-2020).

Projekti eesmärk:

Projektil on 2 peamist eesmärki:

1. Luua funktsionaalne ja jätkusuutlik strateegiline partnerlus kutseõppe valdkonnas rahvusvahelistumise hõlbustamiseks.
2. Luua spetsiaalne rahvusvahelistumise õppeplatvorm – digitaalne keskkond, mis pakub kutseõppeasutustele tuge ja praktilist abi. See paindlik, interaktiivne ja kaasav koolitusmoodul edendab rahvusvahelist liikuvust.

Tegevused:

Õpilaste ja õpetajate õpiränne on oluline kogemus, mille käigus tuleb väljuda oma igapäevasest keskkonnast ning kohaneda võõras kultuuriruumis. See on suurepärane võimalus arendada sotsiaalseid, kultuuride- ja inimeste vahelisi oskusi.

Projekti jooksul luuakse 6 ECTS e-õppe moodul, et toetada kultuurilist õppimist:

– Õpikultuur, töökultuuur (teoreetiline osa)
– Enda kultuuridevaheliste oskuste ja stereotüüpide peegeldus
– Kultuuriline teadlikkus võõrustaja riigi kohta
– Videod, milles õpirändes varasemalt osalenud õpilased ja õpetajad jagavad oma kogemusi

Tegevustega valmistatakse õpilasi ja õpetajaid ette kutsealaseks õpirändeks, arendades osalejate kultuuridevahelist pädevust enne rahvusvahelist õppimist, praktikat või tööle asumist.

Tulemused:

Kutsehariduse õpilased ja õpetajad on paremini ette valmistatud töötamaks rahvusvahelises keskkonnas nii kodu- kui välisriigis. Projekt annab kutsekoolidele praktilise koolitusmooduli, mis toetab ja julgustab rahvusvahelist koostööd ja õpilaste/õpetajate õpirännet.

Juhtpartner: Tartu Ülikool

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus
2. University of Applied Sciences (Jyväskylä, Soome)
3. Vocational College Lappia (Tornio, Soome)
4. West Nottinghamshire College (Mansfield, Suurbritannia)
5. European Centre of Studies and Initiatives, CESIE (Palermo, Itaalia)
6. Acta Center/ Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala, ACTA (Oradea, Rumeenia)

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes, Eesti

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK kutseõpetaja Diana Eller (diana.eller@khk.ee) ja Tartu KHK kutseõpetaja Ismail Mirzojev (ismail.mirzojev@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Industrial VET Hub

Projekti number: VP-18-0153

Periood:  03.09.2018 – 02.08.2021

Koduleht: https://industrialvethub.wordpress.com/

Lühikirjeldus:

Industrial VET Hub projekt põhineb rahvusvahelisel koostööl Saksamaa, Eesti, Taani ja Hispaania tehnika valdkonna kutseõpet edendavate partnerorganisatsioonide vahel. Projekt käsitleb Industry 4.0 paradigmasid ning püüab lahendada tänapäevaseid tööstusettevõtete probleeme nagu tööturu vajadustele kvalifitseeritud tööjõupuudus, noorte (eriti just naiste) aktiivsem kaasamine tööstuse ja tehnika valdkonna kutseõppesse, kaasajastatud ja tööstustehnoloogia arenguga kaasas käivad õppeprogrammid ja koolitused, sooline ebavõrdsus tööstussektoris.

Projekti eesmärk:

Projekti Industrial VET Hub peamine eesmärk on luua jätkusuutlik rahvusvaheline partnerlus ja koostöövõrgustik partnerorganisatsioonide vahel. Kogemuste vahetamise tulemusel rakendatakse strateegilised soovitused lahendamaks töötajate oskuste mittevastavust tööelule. Samuti on eesmärk vähendada soolist ebavõrdsust kutsekoolide tehnika valdkonnas ja tööstussektoris üldiselt.

Tegevused:

1. Käsitleda ja hinnata tööstuse tööturu profiilide ja oskuste vajadused; tööliste oskuste vastavust ja taset; soolist palgaerinevust;
2. Parandada ja täiendada kutsehariduse tehnika valdkonna erialade õpet, muutes see atraktiivsemaks noortele, eriti just noortele naistele;
3. Hinnata soolise võrdõiguslikkuse lähenemisviise kõikides heades tavades ja soovitustes;
4. Arendada ja rakendada soovitused spetsiifilistes valdkondades, mis ei toimi korrapäraselt

Tulemused:

Industrial VET Hub on uuenduslik lahendus Euroopa tasandil, mis valmistab ette strateegiliste teadmiste platvormi tööstuse sektori ettevõtetele ühendades endas aktuaalsed kutsehariduse, tehnikaalase tööhõive ja soolise võrdõiguslikkuse teemasid.
Pärast projekti lõpu jätkuvad projektis algatatud tegevused lahendamaks tehnika valdkonna kutseõppurite õpitud oskuste vastavust tööstussektori tööturu ootustele, naissoost õppurite aktiivsem kaasamine valdkonna õpingutesse ning soolise ebavõrdsuse parandamine tööstussektoris.
Projekt loob temaatilise kogumi Euroopa tööstuse ja tehnika kutsehariduse valdkonda, mis toetab Industry 4.0 uued nõuded ja mille positiivne mõju aitab kaasa EL majanduse kasvule.

Juhtpartner: XARXA FP (Hispaania)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Berufsbildende Schule Westerburg (Saksamaa)
3. Mercantec (Taani)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ programmi Hispaania Agentuur SEPIE

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õpetaja Anu Tintera (anu.tintera@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Rock The Greens Hub

Projekti number: VP-18-0154

Periood:  01.09.2018 – 31.05.2021

Lühikirjeldus:

Taime- ja vegantoidud on tänapäeva uus arenev tervislikke eluviiside trend paljudes Euroopa riikides ning tarbijate arv on viimastel aastal hüppeliselt kasvanud ning avaldab mõju Euroopa restoranide menüüle. Projekt Rock The Greens pakub lahendusi toitlustussektori ettevõtetele ja kutseõppeasutustele taimetoitlustamise professionaalseks organiseerimiseks, teenindamiseks ja kvalifitseeritud ettevalmistamiseks. Selleks moodustati rahvusvaheline projekti meeskond, kuhu kuuluvad oma ala spetsialistid kutseharidusest ja toitlustus- ja majutussektorist, kellel on juba kogemus taime- ja vegantoitudega Normandias, Venetos, Leonis, Budapestis, Tartus, Izmiris, Lodzis ning on soov ja tahe seda arendada ja laiemalt tutvustada Euroopas. Projekti partnerid tegelevad uue populaarse niššiga turul, pakkudes praeguste ja tulevaste antud valdkonna spetsialistidele põhjaliku teavet ja koolitust antud teemal.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on täiendada kutseõppeasutuste õppekavasid taime- ja vegantoidu osas, luua uus nüüdisaegne koolitusprogramm, mis rahuldaks ja vastaks toitlustus- ja majutussektori vajadustele ja ootustele,  koolitada välja spetsialiste ja mentoreid, toetada taimetoitu pakkuvaid toitlustus- ja majutusettevõtteid.

Tegevused:

Projekti käigus luuakse ECVET printsiipidel uus taime- ja vegantoitu tutvustav õppekava, mis koosneb 10 õppemoodulist. Õppekava võetakse kasutusele projektis osalevates kutsekoolides. Samuti koolitatakse välja vähemalt 14 koolitajat ja mentorit, kes testivad praktikas uusi õppemooduleid, viivad läbi ECVET hindamist ja piloteerivad 80 kutseõppuri õpinguid uue taimetoidu programmiga. Projekt loob tugeva ja toimiva koostöövõrgustiku toitlustus- ja majutusettevõtete ja kutseõppeasutuste vahel. Korraldatakse tööpraktikaid programmis osalevatele kutseõppuritele, testitakse kliendisõbraliku lähenemisviisi taimetoitlustusteeninduses, tehakse ettepanekuid taime-ja veganmenüüde täiendamiseks, koolitatakse osapooli, järgitakse taimetoiduliste kliendipõhist lähenemisviise. Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse mitmeid rahvusvahelisi kohtumisi, seminare ja koolitusi.

Tulemused:

Projekti tulemuseks pakutakse toitlustus- ja majutussektori ettevõtetele asjakohane koolituspakkumine ja lahendus taime- ja vegantoidu pakkumises ja selle professionaalse teenindamises toitlustusettevõttes, mis vastab turu nõuetele ja vajadustele.

Juhtpartner: GIP-FCIP (Prantsusmaa)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Les Petits plats dans les grands (Prantsusmaa, Caen)
3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai Szakgimnázium és Szakközépiskola (Ungari, Budapest)
4. Associazione N.E.T. Networking Education & Training (Itaalia, Ponte San Nicolò)
5. MOSQI.TO (Poola, Lodz)
6. Asociación ACE (Hispaania, León)
7. Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi, Aydin)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus + programmi Prantsusmaa Agentuur

Projektijuht/ kontaktisik: Tartu KHK kutseõpetaja Kairi Timusk (kairi.timusk@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Personalized competence based learning paths for VET in Europe

Projekti number: VP-18-0168

Periood:  01.09.2018 – 31.08.2021

Koduleht: https://peleproject.wordpress.com/ 

*Uudis Tartus toimunud koosoleku kohta on leitav siit: https://www.xarxafp.org/2nd-ka2-pe-le-project-meeting-estonia/

Lühikirjeldus:

Euroopa poliitikas, ühiskonnas ja majanduses toimuvate muutuste tõttu tuleb rakendada muutusi ka hariduses. Kaks suunda, mis mõjutavad nimetatud muutusi, on kiiresti arenev infotehnoloogia ja jätkuv integratsioon Euroopas.

Projekti eesmärk:

Projekt pakub kutsehariduskoolidele personaliseeritud õppimisviiside, ühtse hindamisprotsessi ja digitaalse platvormi meetodeid.

Tegevused:

1. Koolituspakett kutseõppurite personaliseeritud õppeks (vastutav partner Soome).
2. Digitaalne platvorm personaliseeritud õppeks – hõlmab praktikakohti pakkuvaid ettevõtteid (vastutavad partnerid Eesti ja Hispaania).
3. Õpetajate koolituspakett – kursus õpetajatele ja juhendajatele ettevõtetes (vastutavad partnerid Saksamaa ja Soome).
4. Koolituspakettide ja digitaalsete platvormide tulemuste levitamine.

Tulemused:

1. Hariduse kiirem omandamine ja noorte tööpuuduse vähendamine.
2. Rahvusvahelise õpirände soodustamine ja elukestva õppe edendamine.
3. Kutsealase ja elukestva õppe pädevuste ühendamine.

Juhtpartner: Lapland Education Centre, REDU (Soome)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Anderstorpsgymnasiet (Rootsi)
3. Berufskolleg an der Lindenstraße (Saksamaa)
4. Institut Escola del Treball de Barcelona (Hispaania)
5. Fundació Privada BCN Formació Professional (Hispaania)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus + programmi Soome Agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK IKT osakonna juhataja Signe Vedler (tel: 736 1842, e-post: signe.vedler@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Digital Vocational Education and Training for All (DIGIVET4ALL)

Projekti number: VP-19-0099

Periood:  01.09.2019 – 31.08.2021

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on tugevdada kutseõpetajate digitaalseid oskuseid ja teadmisi. Projekti käigus luuakse praktiliste juhiste kogum Moodle’i keskkonna kasutamiseks. Juhiste kogumikust leiab abi nii alustav õpetaja, kes pole varem Moodle’i keskkonda kasutanud kui ka õpetaja, kes on juba varem Moodle’i keskkonda kasutanud, kuid soovib täiendavaid ideid ja näpunäiteid, kuidas keskkonda veel paremini kasutada.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on välja töötada kasutajasõbralik e-õppe platvorm, eri tüüpi kutseõppurite vajaduste paremaks rahuldamiseks.
Projekti eesmärk on luua praktiliste juhiste kogumik, loomaks Moodle’i sisu erinevatele kasutajarühmadele erinevates õpikeskkondades.
Projekti väljundite sihtrühmaks on kutseõpetajad ja koolitajad.
Sihtrühmaks on ka Moodle’i keskkonna spetsialistid, kelle ülesanne on toetada kutsekoolide õpetajaid ja koolitajad Moodle’i kasutamisel.

Tegevused:

Projekt kestab kaks aastat. Projekti jooksul toimuvad rahvusvaheliste partnerorganisatsioonide projektikohtumised, kus igast organisatsioonist osaleb 2-4 inimest. Projekti raames toimub üks suur rahvusvaheline projektikohtumine mais 2021, kus toimub projekti tulemuste tutvustus. Projekti ava- ja lõpuüritused toimuvad Soomes Porvoos, juhtpartnri Careeria korraldamisel.

Tulemused:

Projekti käigus loodavad intellektuaalsed väljundid on:
1) analüüsiv küsimustik kaardistamaks kutseõppeasutuste õpetajate Moodle`i ja digioskuste rakendamist;
2) praktiliste juhiste kogum kutseõpetajatele, mis aitab Moodle’i keskkonda kõige paremini maksimaalselt ära kasutada erinevates õpikeskkondades ja erinevate õppijatega
3) parimate praktikate kogum Moodle’i kasutamise edendamiseks ja toetamiseks kutsehariduse organisatsioonides

Juhtpartner: Careeria-Porvoo  (Soome)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Berufsbildende Schulen Rotenburg – Europaschule (Saksamaa),
3. Mediamaisteri Oy (Soome),
4. Galway and Roscommon Education & Training Board (Iirimaa)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Soome rahvusvaheline agentuur / Finnish National Agency for Education EDUFI

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK meisterõpetaja Diana Eller (diana.eller@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Digital solutions for trainers and educators (DIGISOL)

Projekti number: VP-19-0103

Periood:  01.11.2019 – 31.10.2021

Lühikirjeldus:

Digitaalsete lahenduste pakkumine õpetajatele ehk DIGISOL projekt on mõeldud kutseõppe ja täiskasvanudkoolituse sektorile või nendele koolitajatele, kes töötavad täiskasvanud õppijateg

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on tõsta täiskasvanute koolitajate digipädevusi ja oskust kasutada õppetöös digilahendusi.

Tegevused:

Projekt kestab kaks aastat. Projekti juhib Valsts Administrācijas Skola. Projekti käigus osaletakse kõikidel projektipartnerite korraldatud seminaridel ning korraldatakse üks rahvusvaheline seminar ning töötajate/koolitajate koolitusseminar. Arendatakse õppekava ning luuakse selle baasil Moodle keskkonnas kõigile täiskasvanute koolitajatele/ kutseõppe õpetajatele vaba ligipääsuga DIGISOL e-kursus.

Tulemused:

Projekti tulemusel on loodud  DIGISOL e-kursus täiskasvanud koolitajatele ning kutseõppe õpetajatele, mida koolitajad ja õpetajad oskavad kasutada. On loodud online testimise ja tunnistuste väljastamise võimalus, mis tõendab digikompetentside ja oskuste omandamist testi läbimisel.

Juhtpartner: VALSTS ADMINISTRACIJAS SKOLA (Läti)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Datorzinibu Centrs (Läti)
3. Institut für technologieorientierte Frauenbildung e.V. (Saksamaa)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Läti rahvusvaheline agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK koolitus- ja nõustamiskeskuse juht Katrin Hummal (katrin.hummal@khk.ee; +372 7361832)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Digital Innovation Hub for Cloud Based Services (DIHUB)

Projekti number: VP-19-0033

Periood:  01.11.2019 – 31.10.2021

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on luua keskkond pilveteenuste kasutuselevõtuks õppetöös. Projekti raames tehakse koostööd erineva tasemega IT õpet pakkuvate koolide ja ettevõtetega. Seos on sellel projektil kutsehariduses käivitunud IT-akadeemiaga ning hariduse tehnoloogiakompassiga.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on välja töötada üleeuroopaline, riikidevaheline, omavahel ühendatud arendusteenuse mudel (platvorm) ja pilv- ja mobiiltehnoloogiatel põhinev võrgustik (4G / 5G).

Tegevused:

1.Tipptasemel üleeuroopalise klastri loomine, mis on suunatud peamiselt kutseõppeasutustele.
2. Õppematerjalide loomine. Koostöö ettevõtetega.
3. Uue tehnoloogia kasutuselevõtuks uusimate tööriistade (tehnoloogiline platvorm ja tarkvara) pakkumine.
4. SCRUM metoodika kasutamine õppetöös
5. Valminud õppematerjalide piloteerimine õppetöös

Tulemused:

Valmib pilveteenuste keskkond, mida on võimalik õppetöös kasutada.

Juhtpartner: HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY (Soome)

Partnerid:

1. INOVA+ – INNOVATION SERVICES, SA (Portugal)
2. SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (Bulgaaria)
3. BULGARIAN ROMANIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (Bulgaaria)
4. ASSOCIACAO PARA O POLO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO, COMUNICA (Portugal)
5. HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY (Soome)-
6. HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI – HELSINGFORSREGIONENS HANDELSKA (Soome)
7. Algebra University College (Horvaatia)
8. CROATIAN EMPLOYERS’ ASSOCIATION (Horvaatia
9. AS BCS Koolitus (Eesti)
10. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Soome rahvusvaheline agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK IKT osakonna juhataja Signe Vedler (tel: 736 1842, e-post: signe.vedler@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


“International professional mastery competition „Balticskills“- chance to new life”

Projekti number: VP-19-0127

Periood:  01.10.2019-31.03.2021

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on välja töötada Balti riikide kutsevõistlus puidutöö, elektroonika ja keevituse vallas. Antud erialad on populaarsed Balti riikides. Võistlus annaks väga head võimalused noorte kutseõppurite motiveerimiseks õppida valitud erialal ning annab suurepärase võimaluse anda lisa erialast ettevalmistust ja oskusi sisenemiseks tänapäeva tööturule. Võistluse raamistikku koordineerib SA Innove (mitte ametlik partner).

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on luua jätkusuutlik kutsemeistrivõistlus puidu-, elektroonika ja keevituse alal Balti riikide kutseõppeasutustele

Tegevused:

Projekti käigus toimub vähemalt 4 rahvusvahelist partnerkohtumist.
Projekti käigus analüüsitakse kolme riigi häid praktikaid kutsevõistluste korraldamises.
Samuti arendatakse metoodikaid profesionaalse kutsemeistrivõistluse korraldamiseks/läbiviimiseks/hindamiseks. Projekti käigus valmistatakse ette professionaalsed ülesanded  elektrikute, keevitajate ja tislerite kutsemeistrivõistluseks.
SA Innove eestvedamisel toimub ka koolitus- kuidas korraldatakse kutsemeistrivõistluseid Eestis (Eesti näitel).
Kaastakse ka kutsehariduse eksperte võistluste korraldamiseks.

Tulemused:

Projekti tulemusel töötatakse välja ühtne kutsemeistrivõistluste korraldamise raamistik Balti riikides (kutsevõistluse ülesanded, metoodika, hindamine). Kutsevõistlust testitakse  projekti lõpus Leedus.
Leedus toimub ka projekti tulemusi tutvustav konverents.

Juhtpartner: Alytus Vocational Training Centre (Leedu)

Partnerid:

1. Jegava Technical School (Läti)
2. Liepaja State Technical School (Läti)
3. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti

Kellele taotlus esitatakse: Leedu Riiklik Agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (e-post: andrei.atskasov@khk.ee; tel: 7 361 849)

 

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Shaping digitally supported and sustainability oriented VET Centers of Excellence in Europe

Projekti number: VP-19-0129

Periood:  01.10.2019 – 30.09.2021

Lühikirjeldus:

Kutseõpe peab olema Euroopas digitaalsem ja jätkusuutlikum ning kõrge kvaliteediga ja vastav tööturu vajadustele ja edasiarengule, mis võimaldab koolitada kõrge kvalifikatsiooniga EL oskustöölisi, mis omakorda vähendab töötust ja seeläbi kergendab ka EL sotsiaalsüsteeme, mis omakorda aitab kaasa Euroopa sotsiaalsele stabiilsusele.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on luua projekti partnerkoolides moodsad, tulevikuoskustele ja -ametitele suunatud riiklikud kutsehariduse kompetentsikeskused. Selleks töötatakse välja ühine tugiraamistik digitaalsete ja jätkusuutlike kutsehariduse tippkeskutste kujundamiseks, mis edendavad riiklikke kutsehariduse- ja koolitusprogramme ja samas ühtlustavad Euroopa kutseharidussüsteemi. Projekti eesmärk on olla poliitiline kõigil tasanditel – kohalik-piirkondlik-riiklik-rahvusvaheline.

Tegevused:

Projekti jooksul toimub 7 partnerkohtumist ja koostööseminari (sh tulevikuametite töötuba, maailmakohvik, dialoogifoorumid ja ekspertide paneeldiskussioonid, foorumid poliitikate kujundajatega ). Iga partnerkool töötab välja ühise rakendusstrateegia, mis “kujundab ELi kompetentsikeskused”.

Tulemused:

Parem koostöövõrgustik ja parem koostöö kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel. Kutsehariduse ja -koolituse pakkujad muudavad kutsehariduse digitaalsemaks ja jätkusuutlikumaks. Kutsehariduse kompetentsikeskuste loomine projekti partnerorganisatsioonides.

Juhtpartner: Berufsbildende Schulen 1 Uelzen (Saksamaa)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Association La Châtaigneraie (Prantsusmaa)
3. Istituto D’Istruzione Superiore Giotto Ulivi (Itaalia)
4. MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY (Malta)
5. Studienseminar Hannover LBS (Saksamaa)
6. Ausbildungszentrum für Sozialberufe der Caritas der Diözese Graz Seckau Wielandgasse (Austria)

Kellele taotlus esitatakse: Saksamaa Riiklik Agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (e-post: andrei.atskasov@khk.ee; tel: 7 361 849)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

 


BALTIC VET Skills competition in catering and food industry sectors (VET SKILLS)

Projekti number: VP-19-0135

Periood:  01.09.2019 – 31.08.2021

Lühikirjeldus:

Kutsevõistlused tõstavad kutsehariduse prestiiži ning suurendavad üldsuse teadlikkust kutseharidusest kui väärtusest. Koolitasemel toimuv kutsevõistlus aitab õpilasel kontrollida oma oskusi ning valmistuda riiklikuks võistluseks. Riiklike kutsevõistluste võitjate prioriteet on osaleda rahvusvahelistel kutsevõistlustel sealhulgas EUROSKILLS-il ja WORLDSKILLS-il. Selle projekti eesmärk on välja töötada kutsevõistluse mudel toitlustus- ja toiduainete tööstuse valdkonnas, vastavalt EUROSKILLS ja WORLDSKILLS põhimõtetele.

Projekti eesmärk:

Projekti peamine eesmärk on välja töötada kutsevõistluse mudel toitlustus- ja toiduainete tööstuse valdkonnas, vastavalt EUROSKILLS ja WORLDSKILLS põhimõtetele

Tegevused:

Projekti käigus töötatakse välja võistluste korraldamise käsiraamat, võistluseeskirjad ja hindamise nõuded. Projektiperioodil toimub 4 rahvusvahelist projektikohtumist,ning 3 levitusüritust. Projekti lõpus toimub Leedus kutsevõistluse testimine. Luuakse ka projektilogo ning Facebooki leht.

Tulemused:

Projekti tulemusel on välja töötatud ühtne kutsemeistrivõistluste korraldamise raamistik

Juhtpartner: Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras (Leedu)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. VSIA Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums (Läti)

Kellele taotlus esitatakse: Leedu Riiklik Agentuur

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (e-post: andrei.atskasov@khk.ee; tel: 7 361 849)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

 

Märkad veebilehel vigu?