Erasmus+ KA2 koostööprojektid

Projektid:


Growth in the Work Based Learning (WBL) Triangle (GRIT)

Projekti number: VP-16-0131

Kodulehed: 

http://grit-project.eu/

http://www.haaga-helia.fi/en/rdi-projects/grit-growth-work-based-learning-triangle

Ulatus: Välismaine

Algus: 01.09.2016

Lõpp: 31.08.2018

Lühikirjeldus:

Projekt suurendab ja parandab koostööd töökohapõhise õppe kolme osapoolte vahel (õpilane, kool, töökoht) ja seda töö käigus toimuva väljaõppe ajal. Projekt on valdkonnaülene ning selles osaleb kaks kõrghariduse ja kolm kutsehariduse (kutsehariduse koolitus) institutsiooni, vaatleb töökohapõhist õpet kui protsessi kaasatud inimeste mitte ainult partnerorganisatsioonide  seisukohalt, põhifookuses üldoskused ning võime ja soov edasi õppida. See projekt arendab töökohapõhist õppet kasutades Service Design interaktsioonide meetodeid ja vahendeid ning katsetab erinevaid viise, kuidas ühendada koostööks kolm osapoolt õpilane, kool, töökoht.
Projekt suurendab noorte tööhõivet, kutsehariduse kvaliteeti, arendab õppekavasid ja muudab atraktiivsemaks töökohapõhist õpet. Kasusaajad: tööandjad, koolid ja kogu ühiskond.
Projekt ehitab partnerlust hariduse ja tööhõive vahel, kaasates kogukonna tööandjaid ja sotsiaalpartnereid.

Projekti eesmärk:

Projekti üldeesmärgiks on arendada ja laiendada töökohapõhist õpet.

Tegevused:

Projekti raames korraldatakse kaks rahvusvahelist koolitust Service Design meetodika ja digitaalsete vahendite kasutamise kohta. Eesmärk on parandada õpetajate professionaalsed pädevused ja tõsta digitaalsed oskused kõigil sihtgruppidel. Service Design (SD) mõtlemine ja meetodeid kasutatakse koolitusvahendina. SD pakub osalejatele võimalusi, kuidas parandada sisu omavahelist suhtlust. Kõik kolm osapoolt (õpetajad, töökohal treenerid ja õpilased) õppida ja harjutada, kuidas mõelda teiste klientide, mis tähendab, et selle asemel näeme erinevates olukordades ainult enda vaatenurgast osalejad harjutada oskust mõista teisi ja nende vajadustele.

Teiseks, projekti eksperimentides võetakse kasutusele mitut digitaalset tööriistu, mida saab kasutada nutiseadmetes. Eesmärk on suurendada vastastikuse mõju töökohapõhise õpe kolmnurgas ja uuendusi, kuidas nt WhatsApp või Periskoop või Instagram saab kasutada õpilase õpitulemusete peegeldusvahendina.
Projekti tegevused suurendavad hariduse kvaliteedi kolmel viisil.
1. Loob uued võimalused hindamiseks kutseharidust ja töökohapõhist õpet;
2. Keskendub tulevaste kutseoskuste vajadustele ja nende integreerimisele õppekavadesse:
3. Digitaalsete interaktsioonide katsetamine projektis kolmes osapoolte suhtlemises (õpilane, kool, töökoht), mis võimaldab sagedasemat ja effektiivsemat suhtlemist. See on eriti oluline rahvusvahelise praktikavõimaluse korral, kus näost-näkku suhtlemine ei ole võimalik.
Haaga-Helia and IKASLAN osalejad esitlevad rahvusvahelist töökohapõhise õppe programme fokuseerides eksperimendile kuidas digitaalsed interaktsioonid võivaid arendada ja tõsta rahvusvalise töökohapõhise õpe kvaliteeti.

Tulemused:

Projekti tulemused on järgmised:
– õpilased on edukamad tööelus ja tööturul (tänu kutsekoolis saadus üldoskustele töökohapõhise õppe raames);
– tihedam ja tõhusam koostöö tööandjate ja koolide vahel töökohapõhise õppe perioodil (eriti rahvusvahelises töökohapõhises kontekstis);
– uued ja innovatiivsed õppematerjalid töökohapõhises õppes, mis on inspireeritud Service Design meetodist;
– uued, innovatiivsed, positiivsed suhtlemismeetodid ja kasutusvalmis digitaalne tööriist töökohapõhise õppe kontektsis.

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Soome rahvusvaheline agentuur

Juhtpartner: HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY, Soome

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Tartu KHK IKT osakonna juhataja Signe Vedler (tel 736 1842, e-post: signe.vedler@khk.ee)

GRIT_logo

Erasmus+


Exploring Blended Learning approaches for VET (Blend4VET)

Ulatus: Välismaine

Projekti number: VP-16-0130

Algus: 01.10.2016

Lõpp: 30.09.2018

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on töötada välja ja rakendada mitmeid lõimitud õpe kutsehariduse lähenemisviise, mille eesmärk on ajakohastada õppimise, õpetamise ja hindamise meetodeid kogu 5 partnerriigis. Õpitakse üksteise kogemustest ja tehakse läbi praktilisi harjutusi, et näha rakendamise erinevaid lõimitud õppe meetodeid. Kaasates mitu institutsiooni lõimitud õppe väljatöötamisel ja selle katsetamisel toetab projekt kvaliteetset personalitseeritud õpet kutsehariduse õppijatele,
Projekt toob kasu kutsehariduse pakkujatele, direktoritele ja õpetajatele arendades ja jagades professionaalseid praktilisi teadmisi kutsehariduse lõimitud õppest.

Projekti eesmärk:

Käesoleva projekti eesmärk on lihtsustada õppimise protsessi ja muuta seda paindlikumaks. Projekt uurib, kuidas juhtimise seisukohast lõimitud õpe muudab õpiprotsessi kutsehariduskeskustes, mis omakorda vähendab õpilaste väljalangevust, tõstab lõpetamise määra ja töövõimalusi.

Tegevused:

1. Kavandada ja rakendada mitmeid lõimitud õppe kogemusi (st need võivad olla programmi elemendid, mis on juba näost-näkku õppe formaadis olemas) kutsehariduse õppijatele.
2. Uurida, kuidas mõjutab lõimitud õpe kutseõppeasutusi, kutseõppeasutuste juhendajate ja õppijate rolle. Uurime, kas ja kuidas lõimitud õpe erineb näost-näkku õppest.
3. Suurendada paindlikum õppijale suunatud kutseharidus, mis vastab paremini tööstuse vajadustele ja õppijatele.
4. Uurida, kuidas kutsehariduse pakkujad saavad koos välja töötada kvaliteetseid õppematerjale, mida saab kasutada kutsehariduse programmides.
5. Anda paremaid juurdepääsu võimalusi kutseõppurite, et nad saaksid õppida igal ajal ja igal pool. Arendades kvaliteetseid online-vahendeid, võimaldab projekt õpilastel jätkata õppida väljaspool kutsehariduse klassiruumi või koolituskeskust.

Tulemused:

1. Dokumenteerida protsesse ja väljakutseid, millega kutseõppeasutused lõimitud õppe rakendamisel kokku puutuvad.
2. Lõimitud õppe rakendamine. Iga partner teeb kindlaks piirkonna, kus ta soovib kasutada lõimitud õpet. Partneritel palutakse keskenduda sarnastele valdkondadele, et võimalikult laialt jagada sisu, ideid ja kogemusi. Seejärel iga partner katsetab oma õppijate grupiga lõimitud õppe kogemusi, ning see hõlmab ka online õpikogemuste arendust. Tulemused pannakse üles virtuaalsesse õpikeskkonda VLE, mis sisaldab sisu, õppija tegevust, hinnanguid jne.

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Suurbritannia rahvusvaheline agentuur

Juhtpartner: Belfast Metropolitan College, Suurbritannia

Projektijuht/Tartu kontaktisik: Andrei Atškasov

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Learning Outcomes Approach and ECVET Principles for Assessment and Validation of Work-based Learning and Apprenticeships: Training Programme and OER for VET and Enterprise Tutors (ECVET-Enterprise)

Projekti number: VP-16-0145

Periood: 01.10.2016 – 30.09.2018

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on edendada töökohapõhist õpet, parandada juurdepääsu kutseharidusele, paindlikult arvestada VÕTA süsteemi ja toetada kutseõpetajate profesionaalset arengut.

Projekti sihtrühmad: kutseõppe pakkujad, juhid, töökohapõhise õppe koordinaatorid, praktikajuhendajad, tööandjad.

Projekti eesmärk:

1. Parandada kutsekoolide praktikajuhendajate ja ettevõttete poolsete juhendajate arusaamist õpiväljunditest ning hindamisprotsessist, mis põhineb ECVETi põhimõtetele.
2. Kasutades ECVETi süsteemi pakkuda sobivaid tööriistu ja vahendeid ning kaasata sellesse protseei praktikuid.
3. ECVETi süsteemi kasutades pakkuda sobivaid vahendeid ning tööriistu läbi praktilise kogemuse.
4. Edendada partnerlust kutseõppeasutuste ja ettevõtete vahel Läänemere regioonis ning töökohapõhise õppe ja õpperännete osas.

Tulemused:

1. Vajaduste analüüs ja kutsehariduse programmi arendamine ettevõtetele ja kutsehariduse juhendajatele.
2. Välja arendada avatud õppematerjale ja piloteerida kolmel tasemel:

– rahvsuvaheline personali koolitus;

– riiklikud koolitused;

– arendada välja ECVETi põhimõtetest lähtuvad tööriistad hindamiseks ja valideerimiseks;
– levitustegevus.

Juhtpartner: LATVIJAS TIRDZNIECIBAS UN RUPNIECIBAS KAMERA, Läti

Partnerid:

1. PIKC Kuldigas Tehnologiju un turisma tehnikums, Leedu;
2. Tartu Kutsehariduskeskus;
3. LANSIRANNIKON KOULUTUS OY, Soome;
4. Baltic Bright, Läti;
5. Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V., Saksamaa;
6. VALSTS IZGLITIBAS SATURA CENTRS, Läti

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Läti rahvusvaheline agentuur
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK IKT osakonna juhataja Signe Vedler (tel: 736 1842, e-post: signe.vedler@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


”First Things First” – Health and well-being in Hairdressing and Beauty care

Projekti number: VP-17-0113

Koduleht: www.firstthingsfirst.eu

Periood: 01.09.2017 – 31.08.2019

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärk on tõsta tervise ja heaolu teadlikkust juuksuri- ja iluteeninduse valdkonnas. Selles projektis koostatud õppematerjalid toetavad juuksuri- ja iluteeninduse valdkondades tegutseivad ettevõtteid ja haridusasutusi. Mis omakorda vähendab kutsehaigusi ja kutsehaigusohte ning võimaldab pikemat karjääri juuksuri- ja iluteeninduses. Eesmärk on parandada töötingimusi, lahendades tavalisi praktilisi probleeme.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on tõsta tervise ja heaolu teadlikkust juuksuri- ja iluteeninduse valdkonnas.

Tegevused:

Projekt kestab kaks aastat. Kokku on 4 õppimise, õpetamise ja koolitusüritust, mis toimuvad igas projektis osalevas riigis. Iga kohtumine fokuseerib spetsiifilisele tervise ja heaolu aspektile: tööohutus, kemikalide ja kosmeetikaalane seadusandlus, ergonoomia ja mikrobioloogia. Lisaks külastatakse kohalikke ettevõtteid, sidusrühmade koolitusi ja loenguid. Projekti viimane üritus on teavitusüritus, mis toimub Soomes. Sellel üritusel tutvustatakse projekti tulemusi. Projekti tulemusel valmivad digitaalsed õppematerjalid ja enesehindamise juhend.

Tulemused:

Projektis osalejad saavad võimaluse koostada õppematerjale, mis on seotud tervise ja heaoluga. Õppematerjalid võivad olla erinevates formaatides: video, tekst, online klipid, audio jne. Õppematerjale saavad kasutada ettevõtted ja haridusasutused, kui nad käsitlevad tööheaolu ja tööohutuse probleeme. Digitaalseid õppematerjale saab integreerida kutseõpet pakkuvates haridusasutuste tundides nagu: ettevõtlus, kehaline kasvatus, terviseõpetus, tööohutus ja keemia. Samuti töödeldakse välja digitaalne tööalane heaolu test.

Juhtpartner: Porvoo Vocational College (Soome)

Partnerid:

1. Kouvola Region Vocational College (Soome)
2. Pikku Reata OY (Soome)
3. Leeds City College (Suurbritannia)
4. Albeda College (Holland)
5. Tartu Kutsehariduskeskus
6. IES Francesc de Borja Moll (Hispaania)
7. M Room (Soome)
8. Sim Finland OY (Soome)
9. Make Up Atelier Olga Miralles (Hispaania)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Soome rahvusvaheline agentuur
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel: 736 1894, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Cooperation of enterprises and vocational schools at the example of energy management for smart factories (Smart Factory)

Projekti number: VP-17-0134

Periood: 15.10.2017 – 14.10.2019

Lühikirjeldus:

Kuna tendents on üha keerulisema ja digitaliseerunud tootmise poole, siis see nõuab ka muutust vastava ala hariduse nõuetes. Ettevõtted nõuavad praktikante, kes on tugevad elektrikutena, mehhatroonikutena ja ka majanduse valdkonnas, kes oskavad salvestada vajalikke andmeid tootmisprotsessi kohta. Veel enam nad peaksid suutma saadud infot arendada ja integreerida seda tehase konteksti. Selle tulemuseks on uued ja keerukamad nõudmised töötajatele.
Selle projekti eesmärk on eeltoodud valdkonnas parandada ettevõtete ja kutsekoolide vahelist praktilist koostööd. Koostöö tulemusel toetatakse kutseõpet ettevõtte spetsiifilise õppe sisuga ja tehniliste eeltingimustega. Lisaks on süvendatud keerukate tehnoloogiate käitlemine ja mõistmine.
Ettevõtete koostöö peaks toimuma riiklikul ja Euroopa tasandil, et võimaldada laiapõhjalist kogemuste vahetust seoses töökohapõhise õppega.

Projekti eesmärk:

Parandada ettevõtete ja kutsekoolide vahelist praktilist koostööd tööstuslikus energia kasutuses.
Tänapäeva keerukate digitaliseeritud tehnoloogiate käitlemine ja mõistmine.
Töökohapõhise õppe propageerimine.
Uute asjakohaste õppematerjalide väljajätöötamine “Industry 4.0” (tööstuse digitaliseerimine) kontekstis.

Tegevused:

1. Kutseõppe õpetamismeetodite uuendamine ja rakendamine.
2. Võrgustike loomine ja koostööde edendamine projekti partnerorganisatsioonide vahel.
3. Riikidevahelise õpetamise, koolituse ja koosõppimise korraldamine projekti eesmärkide saavutamiseks.
4. Tugevdada võtme- ja põhipädevusi. Lisaks laiendatakse kõikide osalejate keeleoskust.

Tulemused:

Projekti tulemused:
– õpetamismeetodite täiustamine,
– teoreetiline ja praktiline õpe,
– iseseisva õppimise kogemus;
– ettevõtete ja koolidevahelise koostöö, meetodite optimeerimine,
– töökohal põhineva õppe algatamine; – koolitus tööstuse kontekstis;
– uute ideede omandamine materjalide väljatöötamiseks;
– energiajuhtimissüsteemidega tegelemine;
– energiasäästu potentsiaalide teadlikkuse suurendamine;
– riikidevaheliste võrkude loomine ja tugevdamine eri tasanditel,
– praktikantide, õpetajate, ettevõtete esindajate kaasamine,
– hõlbustada ettevõtete ja koolide vahelist koostööd.

Juhtpartner: Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabrück Brinkstrasse (Saksmaa)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus;
2. West Nottinghamshire College of Further Education, Mansfield (Suurbritannia);
3. ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” (Itaalia);
4. Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen educatie Friesland/Flevoland (Holland).

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Saksamaa rahvusvaheline agentuur
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel: 736 1894, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Developing effective Information, Advice and Guidance tools to improve VET students retention and success (IAG4VET)

Projekti number: VP-18-0038

Periood:  01.09.2018 – 30.04.2020

Lühikirjeldus:

Rahvusvaheline koostööprojekti eesmärgiks on leida uusi viise kuidas tõhustada tulevaste kutseõpilaste informeerimist ja nõustamist nii sisseastumise eelsel kui järgsel perioodil. Tõhusam kommunikatsioon, kaasaegsete e-lahenduste kasutamine ning professionaalsem nõustamine loovad eelduse õpilaste vastuvõtu- ja sisseelamisprotsessi kvaliteedi paranemisele ning aitab kaasa väljalangevuse vähendamisele ja õppija püsimajäämisele.

Projekti eesmärk:

Rahvusvaheline koostööprojekti eesmärgiks on leida uusi viise kuidas tõhustada tulevaste kutseõpilaste informeerimist ja nõustamist nii sisseastumise eelsel kui järgsel perioodil.

Tegevused:

Korraldatakse 5 koolitustsüklit partnerorganisatsioonide meeskondadele teadmiste tõstmiseks ja kogemuste vahetamiseks, kaardistatakse olemasolevad vastuvõtuprotsessid, piloteeritakse uuendusi ning luuakse metoodiline materjal info- ja nõustamistegevuste läbiviimiseks

Tulemused:

20 koolitatud inimest, piloteeritud uuenduslikke protsesse, loodud ja välja antud metoodiline materjal.

Juhtpartner: Tartu Kutsehariduskeskus

Partnerid:

1. West Nottinghamshire College (Suurbritannia)
2. Helsinki Business School (Soome)
3. I.I.S. BRUNELLESCHI/DA VINCI (Itaalia)
4. Elektrostrojarska škola Varaždin (Horvaatia)

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes, Eesti
Projektijuht: Tartu KHK turundus-ja kommunikatsioonijuht Kaire Mets (tel: 736 1877, e-post: kaire.mets@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


E-tool for assessing the professional competences of Car Mechanics in the context of EU experience

Projekti number: VP-18-0141

Koduleht: https://projektaivavm.wixsite.com/e-tool-car-mechanics

Periood:  01.10.2018 – 31.03.2020

Lühikirjeldus:

Tegemist on Erasmus+ programmi rahvusvahelise strateegilise koostööprojektiga, millesse on
kaasatud 5 kutseõppeasutust/partnerorganisatsiooni 5-st Euroopa riigist, kus õpetatakse auto erialasid.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on välja töötada tänapäevane ja ühtne Euroopa raamistiku automehaanika hindamise e-seade, mis oleks veebipõhine ja lihtsalt kättesaadav ning kajastaks mitmekülgset autode
kontrollimise, diagnostika ja remonti aspekte. Antud e-seade oleks 7 osaline ja keskenduks auto ülevaatusele, diagnostikale ja hooldusele.

Seade hõlmab visualiseeritud, animeeritud ja videotega toetatud funktsioone, mis teeb sellest selge ja mugava e-seadme, mis sobib nii koolitusteks kui ka eksamiteks või oskuste testimiseks. Sisu mitmekesisus, digitaalsus, kvaliteetne kujundus ja tasuta juurdepääs internetis teeb sellest väärt abivahendi kõikidele Euroopa autotehnikutele asjakohaste ja kvaliteetsete oskuste ja kompetentside arendamiseks.

Tegevused:

Projekti pikkus on 2 aastat. Selle ajaga plaanitakse koos rahvusvaheliste projektipartneritega luua e-seade, korraldada koolitusi, testida seadet praktilises töös, hinnata seadme efektiivsust siseriiklikel valdkonna spetsialistide kohtumistel ja saada neilt eksperthinnanguid, korraldada 5 rahvusvahelist projektikohtumist partnerite juures ning levitada projekti tulemusi huvigruppidele.

Tulemused:

E-seadme loomine, selle täielik käivitamine 2020. aastal ja levitamine Euroopa Liidus. Kavandatav projekt ja selle toode mõjutab positiivselt Euroopa transpordisektorit, tõstab asjaomaste institutsioonide, nende õppurite ja spetsialistide kompetentsi ja suutlikkust. Seadme kasutuselevõtt ja mugav kasutus on kasuks kogu Euroopa kutsehariduse- ja koolitusele transpordi ja automehhaanika valdkonnas. E-tööriist jääb pika aja jooksul kättesaadavaks veebisaidi platvormil. Levitamistegevuste käigus tutvustatakse seda toodet avalikkusele ning tehakse see lihtsalt kättesaadavaks transpordi- ja automehhaanika huvigruppidele (kutseõppeasutused, ettevõtted jne).

Juhtpartner: Vilniaus Automechanikos ir Verslo Mokykla (VAVM)

Partnerid:

1. Centro Integrado de Formación Profesional Someso (Hispaania)
2. Rhein-Maas-Berufskolleg (Saksamaa)
3. Tartu Kutsehariduskeskus
4. Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegija (Leedu)
5. Zespol Szkol Samochodowych im. Tadeusza Tanskiego (Poola)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus + programmi Leedu agentuur
Projektijuht: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel: 736 1894, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Mobility For Vocational Education and Training (MOBVET)

Projekti number: VP-18-0146

Koduleht:mobvet.ut.ee

Periood:  01.10.2018 – 30.09.2020

Lühikirjeldus:

Projekti jooksul valmistatakse ette e-õppe kursus (6 ECTS ehk Euroopa kutsehariduse ainepunkti) kutsehariduse õpetajatele ja õpilastele enne rahvusvahelise õpirände toimumist. Projekti jooksul valmistatakse ette veebipõhine kursus (2018-2019) ning viiakse see läbi (2019-2020).

Projekti eesmärk:

Projektil on 2 peamist eesmärki:

1. Luua funktsionaalne ja jätkusuutlik strateegiline partnerlus kutseõppe valdkonnas rahvusvahelistumise hõlbustamiseks.
2. Luua spetsiaalne rahvusvahelistumise õppeplatvorm – digitaalne keskkond, mis pakub kutseõppeasutustele tuge ja praktilist abi. See paindlik, interaktiivne ja kaasav koolitusmoodul edendab rahvusvahelist liikuvust.

Tegevused:

Õpilaste ja õpetajate õpiränne on oluline kogemus, mille käigus tuleb väljuda oma igapäevasest keskkonnast ning kohaneda võõras kultuuriruumis. See on suurepärane võimalus arendada sotsiaalseid, kultuuride- ja inimeste vahelisi oskusi.

Projekti jooksul luuakse 6 ECTS e-õppe moodul, et toetada kultuurilist õppimist:

– Õpikultuur, töökultuuur (teoreetiline osa)
– Enda kultuuridevaheliste oskuste ja stereotüüpide peegeldus
– Kultuuriline teadlikkus võõrustaja riigi kohta
– Videod, milles õpirändes varasemalt osalenud õpilased ja õpetajad jagavad oma kogemusi

Tegevustega valmistatakse õpilasi ja õpetajaid ette kutsealaseks õpirändeks, arendades osalejate kultuuridevahelist pädevust enne rahvusvahelist õppimist, praktikat või tööle asumist.

Tulemused:

Kutsehariduse õpilased ja õpetajad on paremini ette valmistatud töötamaks rahvusvahelises keskkonnas nii kodu- kui välisriigis. Projekt annab kutsekoolidele praktilise koolitusmooduli, mis toetab ja julgustab rahvusvahelist koostööd ja õpilaste/õpetajate õpirännet.

Juhtpartner: Tartu Ülikool

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus
2. University of Applied Sciences (Jyväskylä, Soome)
3. Vocational College Lappia (Tornio, Soome)
4. West Nottinghamshire College (Mansfield, Suurbritannia)
5. European Centre of Studies and Initiatives, CESIE (Palermo, Itaalia)
6. Acta Center/ Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala, ACTA (Oradea, Rumeenia)

Kellele taotlus esitatakse: SA Archimedes, Eesti

Projektijuht: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel: 736 1894, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Industrial VET Hub

Projekti number: VP-18-0153

Periood:  03.09.2018 – 02.09.2020

Lühikirjeldus:

Industrial VET Hub projekt põhineb rahvusvahelisel koostööl Saksamaa, Eesti, Taani ja Hispaania tehnika valdkonna kutseõpet edendavate partnerorganisatsioonide vahel. Projekt käsitleb Industry 4.0 paradigmasid ning püüab lahendada tänapäevaseid tööstusettevõtete probleeme nagu tööturu vajadustele kvalifitseeritud tööjõupuudus, noorte (eriti just naiste) aktiivsem kaasamine tööstuse ja tehnika valdkonna kutseõppesse, kaasajastatud ja tööstustehnoloogia arenguga kaasas käivad õppeprogrammid ja koolitused, sooline ebavõrdsus tööstussektoris.

Projekti eesmärk:

Projekti Industrial VET Hub peamine eesmärk on luua jätkusuutlik rahvusvaheline partnerlus ja koostöövõrgustik partnerorganisatsioonide vahel. Kogemuste vahetamise tulemusel rakendatakse strateegilised soovitused lahendamaks töötajate oskuste mittevastavust tööelule. Samuti on eesmärk vähendada soolist ebavõrdsust kutsekoolide tehnika valdkonnas ja tööstussektoris üldiselt.

Tegevused:

1. Käsitleda ja hinnata tööstuse tööturu profiilide ja oskuste vajadused; tööliste oskuste vastavust ja taset; soolist palgaerinevust;
2. Parandada ja täiendada kutsehariduse tehnika valdkonna erialade õpet, muutes see atraktiivsemaks noortele, eriti just noortele naistele;
3. Hinnata soolise võrdõiguslikkuse lähenemisviise kõikides heades tavades ja soovitustes;
4. Arendada ja rakendada soovitused spetsiifilistes valdkondades, mis ei toimi korrapäraselt

Tulemused:

Industrial VET Hub on uuenduslik lahendus Euroopa tasandil, mis valmistab ette strateegiliste teadmiste platvormi tööstuse sektori ettevõtetele ühendades endas aktuaalsed kutsehariduse, tehnikaalase tööhõive ja soolise võrdõiguslikkuse teemasid.
Pärast projekti lõpu jätkuvad projektis algatatud tegevused lahendamaks tehnika valdkonna kutseõppurite õpitud oskuste vastavust tööstussektori tööturu ootustele, naissoost õppurite aktiivsem kaasamine valdkonna õpingutesse ning soolise ebavõrdsuse parandamine tööstussektoris.
Projekt loob temaatilise kogumi Euroopa tööstuse ja tehnika kutsehariduse valdkonda, mis toetab Industry 4.0 uued nõuded ja mille positiivne mõju aitab kaasa EL majanduse kasvule.

Juhtpartner: XARXA FP (Hispaania)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Berufsbildende Schule Westerburg (Saksamaa)
3. Mercantec (Taani)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ programmi Hispaania Agentuur SEPIE

Projektijuht: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel: 736 1894, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Rock The Greens Hub

Projekti number: VP-18-0154

Periood:  01.09.2018 – 28.02.2021

Lühikirjeldus:

Taime- ja vegantoidud on tänapäeva uus arenev tervislikke eluviiside trend paljudes Euroopa riikides ning tarbijate arv on viimastel aastal hüppeliselt kasvanud ning avaldab mõju Euroopa restoranide menüüle. Projekt Rock The Greens pakub lahendusi toitlustussektori ettevõtetele ja kutseõppeasutustele taimetoitlustamise professionaalseks organiseerimiseks, teenindamiseks ja kvalifitseeritud ettevalmistamiseks. Selleks moodustati rahvusvaheline projekti meeskond, kuhu kuuluvad oma ala spetsialistid kutseharidusest ja toitlustus- ja majutussektorist, kellel on juba kogemus taime- ja vegantoitudega Normandias, Venetos, Leonis, Budapestis, Tartus, Izmiris, Lodzis ning on soov ja tahe seda arendada ja laiemalt tutvustada Euroopas. Projekti partnerid tegelevad uue populaarse niššiga turul, pakkudes praeguste ja tulevaste antud valdkonna spetsialistidele põhjaliku teavet ja koolitust antud teemal.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on täiendada kutseõppeasutuste õppekavasid taime- ja vegantoidu osas, luua uus nüüdisaegne koolitusprogramm, mis rahuldaks ja vastaks toitlustus- ja majutussektori vajadustele ja ootustele,  koolitada välja spetsialiste ja mentoreid, toetada taimetoitu pakkuvaid toitlustus- ja majutusettevõtteid.

Tegevused:

Projekti käigus luuakse ECVET printsiipidel uus taime- ja vegantoitu tutvustav õppekava, mis koosneb 10 õppemoodulist. Õppekava võetakse kasutusele projektis osalevates kutsekoolides. Samuti koolitatakse välja vähemalt 14 koolitajat ja mentorit, kes testivad praktikas uusi õppemooduleid, viivad läbi ECVET hindamist ja piloteerivad 80 kutseõppuri õpinguid uue taimetoidu programmiga. Projekt loob tugeva ja toimiva koostöövõrgustiku toitlustus- ja majutusettevõtete ja kutseõppeasutuste vahel. Korraldatakse tööpraktikaid programmis osalevatele kutseõppuritele, testitakse kliendisõbraliku lähenemisviisi taimetoitlustusteeninduses, tehakse ettepanekuid taime-ja veganmenüüde täiendamiseks, koolitatakse osapooli, järgitakse taimetoiduliste kliendipõhist lähenemisviise. Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse mitmeid rahvusvahelisi kohtumisi, seminare ja koolitusi.

Tulemused:

Projekti tulemuseks pakutakse toitlustus- ja majutussektori ettevõtetele asjakohane koolituspakkumine ja lahendus taime- ja vegantoidu pakkumises ja selle professionaalse teenindamises toitlustusettevõttes, mis vastab turu nõuetele ja vajadustele.

Juhtpartner: GIP-FCIP (Prantsusmaa)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Les Petits plats dans les grands (Prantsusmaa, Caen)
3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai Szakgimnázium és Szakközépiskola (Ungari, Budapest)
4. Associazione N.E.T. Networking Education & Training (Itaalia, Ponte San Nicolò)
5. MOSQI.TO (Poola, Lodz)
6. Asociación ACE (Hispaania, León)
7. Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Türgi, Aydin)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus + programmi Prantsusmaa Agentuur

Projektijuht: Tartu KHK kutseõpetaja Kairi Timusk (kairi.timusk@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86


Personalized competence based learning paths for VET in Europe

Projekti number: VP-18-0168

Periood:  01.09.2018 – 31.08.2021

Lühikirjeldus:

Euroopa poliitikas, ühiskonnas ja majanduses toimuvate muutuste tõttu tuleb rakendada muutusi ka hariduses. Kaks suunda, mis mõjutavad nimetatud muutusi, on kiiresti arenev infotehnoloogia ja jätkuv integratsioon Euroopas.

Projekti eesmärk:

Projekt pakub kutsehariduskoolidele personaliseeritud õppimisviiside, ühtse hindamisprotsessi ja digitaalse platvormi meetodeid.

Tegevused:

1. Koolituspakett kutseõppurite personaliseeritud õppeks (vastutav partner Soome).
2. Digitaalne platvorm personaliseeritud õppeks – hõlmab praktikakohti pakkuvaid ettevõtteid (vastutavad partnerid Eesti ja Hispaania).
3. Õpetajate koolituspakett – kursus õpetajatele ja juhendajatele ettevõtetes (vastutavad partnerid Saksamaa ja Soome).
4. Koolituspakettide ja digitaalsete platvormide tulemuste levitamine.

Tulemused:

1. Hariduse kiirem omandamine ja noorte tööpuuduse vähendamine.
2. Rahvusvahelise õpirände soodustamine ja elukestva õppe edendamine.
3. Kutsealase ja elukestva õppe pädevuste ühendamine.

Juhtpartner: Lapland Education Centre, REDU (Soome)

Partnerid:

1. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)
2. Anderstorpsgymnasiet (Rootsi)
3. Berufskolleg an der Lindenstraße (Saksamaa)
4. Institut Escola del Treball de Barcelona (Hispaania)
5. Fundació Privada BCN Formació Professional (Hispaania)

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus + programmi Soome Agentuur

Projektijuht: Tartu KHK IKT osakonna juhataja Signe Vedler (tel: 736 1842, e-post: signe.vedler@khk.ee)

Erasmus+

Märkad veebilehel vigu?