Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektid

ESF


PRÕM tegevuste elluviimine

Projekti number: VP-15-0139

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.10.2015 – 30.06.2022

Lühikirjeldus:

Lepingu ese on PRÕM alategevuse nr 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ (edaspidi Tegevus) elluviimine.
PRÕM – Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine” elluviimiseks“
Pooled (Tartu KHK ja SA Innove) lähtuvad PRÕM tegevuste elluviimisel ja lepingujärgsetes tegevustes haridus- ja teadusministri poolt 05.09.2015 käskkirjast nr 316 (edaspidi PRÕM käskkiri), selle lisast (PRÕM) ja kõigist lepingu kehtivuse ajal tehtud nimetatud käskkirja muudatustest. Lisaks lähtuvad pooled PRÕM tegevuste elluviimisel perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses ja selle rakendusaktides ning juhendis „Juhend projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks toetuse taotlejale ja saajale“[1] sätestatust.

Projekti eesmärk:

Töömaailma ja kutseõppe tihedam seostamine. PRÕM tegevusi viiakse ellu lähtuvalt “Ühtekuuluvusfondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna nr 1 “Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturu” EL vahendite kasutamise eesmärgist nr 5 “Õpe- kutse ja kürghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust.

Tegevused:

PRÕM alategevuse nr 8.6 „Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ elluviimine.

Tulemused:

Loodud on uued töökohapõhise õppe õppekohad.

Maksumus: 450 000 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 450 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani (tel 736 1877, e-post: sigrid.tani@khk.ee)


 Ettevõtlik praktika Tartu KHK-s

Projekti number: VP-18-0186

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.02.2019 – 31.05.2020

Lühikirjeldus:

Tartu KHK viib ellu jätkuprojekti praktikasüsteemi arendamisel, mille eesmärgiks on tõhustada koostööd ettevõtete ja kooli vahel ning piloteerida uut ettevõtlikkust soodustavat praktikavormi. Projekti raames viime läbi koolitused kooli- ja ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stazeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ettevõtetes, kaasame tunnustatud praktikuid õppetöö läbiviimisesse ning piloteerime uut praktikavormi IKT osakonnas.

Projekti eesmärk:

Kool ja praktikaettevõtted toimivad koostöös praktikantide juhendamisel ning õppetöö läbiviimisel saavutamaks õppekavas ettenähtud õpiväljundeid.

Tegevused:

Projekti raames viime läbi koolitused kooli- ja ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stazeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ettevõtetes, kaasame tunnustatud praktikuid õppetöö läbiviimisesse ning piloteerime uut praktikavormi IKT osakonnas.

Tulemused:

-Pädevad ja koostööd tegevad praktikajuhendajad;
-Tõhus koostöö õppijate, kooli ja ettevõtete vahel töökohapõhises õppes;
-Kaasaegsete erialaste oskuste ja teadmistega kutseõpetajad;
-Huvitavad ja töömaailmaga seostatud tunnid ja praktikumid;
-TOY metoodikal praktika sooritamise võimalus IKT erialade

Maksumus: 19 251,50 EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 19 251,50 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani (tel 736 1877, e-post: sigrid.tani@khk.ee)


Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV

Projekti number: VP-19-0060

Algus- ja lõpptähtaeg: 19.08.2019-20.12.2019 ja 19.08.2020-20.12.2020

Lühikirjeldus:

Täiendav eesti keele õpe on mõeldud eelkõige esmakursuslastele, kellel on puudulik eesti keele oskus. Koolituse käigus toetatakse osalejate keeleoskuse arengut (suulise keele ja väljendusoskuse arendamine; sõnavaralise pädevuse arendamine).

Soome erialakeele praktiline õpe on suunatud teeninduserialade õppijatele. Õpe toimub keelelaagrina keelekeskkonnas, kus keskendutakse rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamisele.

Projekti eesmärk:

Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, toime tulla eestikeelses koolis.

Alategevuse „Soome erialakeele praktiline õpe“ eesmärgiks on mitteformaalne keeleõpe rõhuga erialasele keelele ja praktikale keelekeskkonnas. Erialakeelelaagri eesmärgiks on keeleoskuse edendamine soome ja eesti turismi ja majutusõpilaste praktilises koostöös.

Tegevused:

Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ õpe toimub kombineeritud õppena 2019/20 ja 2020/21 õppeaastal. Täiendava eesti keele õppe raames väljatöötatud kava hõlmab intensiivset eesti keele õpet aktiivõppe meetoditega, eesti kultuuri tutvustavad programmid muuseumitundidena ERM-is ja õppereis Tallinnasse.

Alategevuse „Soome erialakeele praktiline õpe“ erialakeelelaager toimub 2019/20 ja 2020/21 õppeaastal Helsingis 5 päeva jooksul, lisaks ettevalmistav keelekursus keelelaagrile eelneval kolmel nädalal ja järgnev kursus keelelaagrile kahel järgneval nädalal, iseseisev töö e-õppena, ühisseminar.

Tulemused:

Alategevuse „Täiendav eesti keele õpe“ tulemusena areneb õppija eesti keele kuulamis- ja rääkimisoskus, täieneb sõnavara, mis aitab eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes situatsioonides ja orienteeruda Eesti kultuuriruumis.

Alategevuse „Soome erialakeele praktiline õpe“ tulemusena areneb õppija erialase soome keele kuulamis- ja rääkimisoskus, täieneb erialane sõnavara, suureneb võõrkeeles suhtlemise julgus ja koondatakse laagris koostatud materjalid ühtseks kogumiks, mida on võimalik kasutada edaspidi nii keele kui ka erialatundides õppematerjalina.

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õpetaja Sille Lillestik (tel: 5554 4479, e-post: sille.lillestik@khk.ee)


Digitaalse õppevara arendamine Tartu KHK-s

Projekti number: VP-18-0136

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.10.2018 – 31.03.2019

Lühikirjeldus:

Projekti eesmärgiks on tõsta õppe kvaliteeti Informatisooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning tehnika, tootmise ja ehituse erialadel läbi kaasaegsete digilahenduste kasutuselevõtu kutseõppes. Projekti tulemusena soetatakse ning võetakse kasutusele Tartu KHK-s uuenduslikud õppevaralahendused, mis võimaldavad minimaalsete kuludega simuleerida reaalset töömaailma olukorda ning mida saavad kasutada võimalikult paljud õpilased oma õppetöös

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on tõsta õppe kvaliteeti Tartu KHK informatsiooni- ja kommunatsioonitehnoloogia ning tehnika, tootmise ja ehituse valdkondade erialadel läbi kaasaegsete digilahenduste kasutuselevõtu ning muutuva õpikäsituse rakendamise kutseõppes.

Tegevused:

Riigihanke läbiviimine IKT ja tehnika valdkonna õppetöös vajalike simulaatorite soetamiseks. Riigihanke ettevalmistamine, SA Innove juures nõustamine, partnerite leidmine, hankelepingute sõlmimine, seadmete tarne ja paigaldamine õppeklassidesse.

Tulemused:

Projekti tulemusena soetatakse ning võetakse kasutusele Tartu KHK tehnika, tootmise ja ehituse ning IKT erialade õppekavu toetavad uuenduslikud õppevaralahendused, mis võimaldavad minimaalsete kuludega simuleerida reaalset töömaailma olukorda ning mida saavad kasutada võimalikult paljud õpilased oma õppetöös. Projekti tulemusena arenevad õpilaste digipädevused ja kutseõpetajate erialased digioskused, kes saavad väljaõppe digilahenduste kasutamiseks õppetöös.

Maksumus: 422 605  EUR

Omaosalus: 0 EUR

Toetus: 422 605 EUR

Kellele taotlus esitatakse: SA Innove
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK  töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani (7 361 877 , sigrid.tani@khk.ee).

Märkad veebilehel vigu?