fbpx

Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektid

Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine keskkonnateemaliste õppepäevade kaudu

Projekti number: VP-19-0034

Algus- ja lõpptähtaeg: 02.09.2019 – 19.06.2020

Lühikirjeldus:

Õpilastega osaletakse keskkonnaalastel õppepäevadel nende keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.

Projekti eesmärk:

1) Õpilased väärtustavad rohkem elusloodust ning oskavad käituda igapäevaelus ja erialases töökeskkonnas keskkonnasõbralikumalt.
2) Õpilased oskavad loodusainetes omandatud  teadmisi lõimida igapäevaeluga

Tegevused:

Loodusainete tundide raames osaletakse Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ja Tartu Loodusmaja poolt korraldatud õppepäevadel, milles keskendutakse järgmistele teemadele nagu “Koosluse liigiline koosseis”, “Evolutsioon ja looduslik mitmekesisus” , “Keskkond ja tööstus”.

Tulemused:

Õppeprogrammidest on osavõtnud ja ettenähtud õppeülesanded täitnud prognoositavalt 645 õpilast

Maksumus: 7 850 EUR

Omaosalus: 1965 EUR

Toetus: 5885 EUR

Kellele taotlus esitatakse: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK õpetaja Kaire Jõgi (kaire.jogi@khk.ee)

Märkad veebilehel vigu?